Szkoła Podstawowa

Historia

Szkoła Podstawowa w Godzięcinie powstała z inicjatywy społeczności lokalnej Godzięcina, która zawiązała Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży wsi Godzięcin.
Pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia stowarzyszenia i założenia szkoły jest Pan Mirosław Dawidowicz, który do 2008 roku pełnił funkcję Prezesa tegoż Stowarzyszenia.
1 września 2000 roku w obecności władz powiatu, gminy, przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu szkoła rozpoczęła swoją działalność. Ówczesny Zarząd Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży wsi Godzięcin w osobach: Prezes – Mirosław Dawidowicz, V-ce Prezes – Mirosław Zimka, członkowie zarządu: Jadwiga Żuchora, Mirosław Gargula, Adam Puszko, Marek Zieliński w ramach swoich podstawowych – statutowych zadań stał się organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Godzięcinie. Placówka uzyskała status szkoły z uprawnieniami publicznymi dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swoistym novum w ówczesnym czasie było objęcie dzieci pięcioletnich wychowaniem przedszkolnym, wprowadzenie zajęć informatyki i języka angielskiego dla klas I – III. Dzięki wspraciu władz Gminy Brzeg Dolny dzieci mogły uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach na basenie.
W 2003 roku szkoła uzyskała certyfikat szkoły przyjaznej uczniom w ogólnopolskim konkursie „Super szkoła” pod patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego.
2004 rok Certyfikat Dobroczynności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
2007 rok Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży wsi Godzięcin po wsparciu Fundacji Idziemy do przedszkola Małe przedszkola na Dolnym Śląsku przyjęło prowadzenie punktu przedszkolnego „Maluszek” dla dzieci 3 i 4 letnich.
Szkoła realizuje programy finansowane przez Unię Europejską, a także rządowe programy wspomagające.
2009 rok program „Radosna szkoła”
2009/10, 2010/11, 2011/12 programy: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”.
2010/11, 2011/12 realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: „Szkoła wspomagająca rozwój każdego dziecka” (łącznie 490 godzin dodatkowych dla dzieci).

Organizacja szkoły

Punkt przedszkolny „Maluszek”
Prowadząca: Nina Siwczuk
Liczba dzieci: 16
Przedział wiekowy: 3 – 4 latki
Czas prowadzenia zajęć: 5 godzin dziennie

Wychowanie przedszkolne
Prowadząca: mgr Joanna Kamecka-Kubala
Liczba dzieci: 18
Przedział wiekowy: 5 – 6 latki
Czas prowadzenia zajęć: 26 godzin tygodniowo

Klasy I – III
Prowadzący: mgr Renata Buczma i mgr Marta Such
Liczba dzieci: 15

Zajęcia pozalekcyjne – nadobowiązkowe
– Profilaktyczna świetlica środowiskowa: 20 godzin tygodniowo,
– Zajęcia wyrównawcze,
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– Zajęcia logopedyczne,
– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności matematycznych,
– Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne.

Strona www www.spgodziecin.republika.pl